Archív článkov,  Koronavírus,  Rozhovory,  U10,  U13,  U15,  U17,  U7,  Z pohľadu...

Od riaditeľa všetkým nám

Milí hráči, rodičia, fanúšikovia,

dovoľte mi, aby som sa Vám v tomto pretrvávajúcom zlom čase prihovoril.
 
Ocitli sme sa v situácii, ktorá bývala skôr scenárom katastrofických filmov. Koronavírus nás zasiahol tak, ako sme to nečakali, ako to nikto nepredpokladal. A bolí to! 

Vírus nám pripomenul, aká je sloboda krehká a akí sme krehkí my sami. Zrazu nemôžeme cestovať kedy chceme a kam chceme, združovať sa… Prestávajú fungovať „samozrejmosti“.

Doteraz všetci chceli zo Slovenska odísť, teraz sa sem vracajú aj Tí, čo tu roky nežijú. Začíname chápať dôležitosť zdravia, ale aj spolupatričnosti. Vnímame disciplínu i obmedzenia ako čosi, čo je neuveriteľne nepohodlné. 

Ale, vírus nám aj dal… Rodina, súdržnosť, spolupatričnosť, pomoc, ochota… Vírus nám zobral „slobodu“, ale dal nám nás. Odrazu sme si bližší. Sme k sebe milší. Vážime si jeden druhého. Vieme si pomôcť. Chceme si pomôcť. Uvedomili sme si, že všetci niekoho potrebujeme. Priority sa zmenili, my sme sa zmenili, svet sa zmenil. 

Sme totiž v historicky zlomovom čase.

Ale neklesajte na duchu, ľudstvo zvládlo mor, prežili sme aj vojny… Bude lepšie.

FC-IMAS-2019

Vážení hráči, nesmierne si cením, že nám neustále prichádzajú od Vás spätné väzby, cvičíte, udržujete sa vo forme, stále sme spolu. Ďakujem!

Vážení rodičia, situácia je náročná pre všetkých, pre Vás obzvlášť. Zo dňa na deň sa z Vás stali učitelia, animátori… Napriek vážnej situácii sa stále musíte starať o rodiny, pracovať, musíte žiť život ako doteraz, ale v náročnejších podmienkach. Aj Vám patrí jedno veľké ďakujem za to, že Ste a že Ste oporou deťom, našim hráčom, že to nevzdávate! Ďakujem!

 

Vzhľadom na túto situáciu a na nariadenia vlády sme boli nútení prerušiť športovú činnosť. Nikto nevedel, ako dlho to bude trvať a nikto to nevie ani teraz. Odkladajú sa až do odvolania aj všetky  súťažné stretnutia vo všetkých vekových kategóriách.
Keďže sa športová činnosť neobnoví v najbližšom čase, platenie mesačných členských poplatkov sa od apríla až do odvolania znižuje na 50% platby, ktorú platíte. Platba ročného poplatku ostáva nezmenená, po skončení tejto situácie sa k ročnému poplatku vrátime.
imas

Napriek tomu však klub funguje ďalej, budeme pracovať na technických stránkach ako sú napríklad údržba ihriska a pod.. Zároveň sa naďalej budeme snažiť získať finančné prostriedky z iných zdrojov, aby po tejto krízovej situácii mohol klub bežať naďalej na 100%. 

Veríme, že spolu túto situáciu zvládneme. Hneď, ako to situácia dovolí, bude zvolané mimoriadne rodičovské, kde si dohodneme ďalšie kroky a spoločne vyriešime problémy vzniknuté z dôvodu mimoriadnych opatrení.

 

Vážení rodičia, hráči, milí fanúšikovia,

veríme, že spoločnými silami prekonáme tieto náročné časy. Želám Vám v týchto dňoch veľmi veľa sily a, samozrejme, pevné zdravie!

 

Ivan KonfráterDear players, parents and fans

Let me appeal to You in these very hard times.

We found ourselves in a situation, that was before in the past, only to be seen as a scenario of disaster movies. Coronavirus affected us in an unexpected way and unpredictible way. And it hurts !

Virus reminded us of the fragility of freedom and of how fragile we are. At once we cannot travel where we want and meet together. The common daily things cease to function and exist.

Until now everyone wanted to leave Slovakia and now everybody is returning back, also those who did not live here anymore. We start to understand how important is health and solidarity. We perceive the discipline and restrictions as something unbelievable and unconfortable.

But the virus gave us something as well… family, unity, solidarity, help, complaisance. The virus took us „freedom“ but gave us – ourselves. At once we are closer, more polite. We appreciate each other. We are able to help, and we want to help. We realised that everybody needs someone near. Priorities changed and we changed ourselves and the world changed as well.

We are in a turning point in history right now.

But do not lose faith, mankind did manage black death, we survived wars… all will be well.

Dear players, I appreciate very much the feedback I receive from Yourselves … You train, and keep yourselves in form, we are still together in this. Thank You!

Dear parents, the situation is hard for all, and especially for You. From a day to another You became teachers, entertainers … in spite of this grave situation You have to take care of Your families, work, live the lives as of until now, but in more complicated circumstances. One big thank You as well, that You are support to Your children, our players, that You do not give up! Thank You!

In regards of this situation and restrictions from the government we were forced to  discontinue our sport activities. Nobody knew how long will it take and nobody knows as of now as well. All of the competition matches of all categories were postponed as well.

As the sport activies will not be re-established in the near future, the monthly membership payments that You pay are reduced since April until further notice to 50%. Yearly payments stay unchanged and after the end of this critical situation we will return to these yearly payments back.

In spite of all of this situation the club still continues to function, we will work on technical side of the club, like maintenance of the playground, etc. At the same time we will try to acquire financial means from different other sources, so that after this critical situation the club could function 100%.

We believe that together we will handle this situation. Immediately as the situation will allow us, we will call together a special meeting with all parents, where we will discuss and agree on further steps and together we will resolve the issues that arose from these exceptional restrictions.

Dear players, parents and fans

We believe that together we sustain these hard and complicated times. I wish You during these days a lot of strength and of course good health! 

Ivan Konfráter

error

Nezabudni nás sledovať aj na