Archív článkov,  Koronavírus,  U10,  U13,  U15,  U17,  U7

Začíname s tréningovým procesom

Vážení rodičia, milí hráči,

vďaka uvoľneniu niektorých opatrení sa môžeme opäť vrátiť k tréningovému procesu, avšak za sprísnených podmienok dodržiavajúc hygienické opatrenia. 

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie:
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport transformované na bezkontaktný tréning futbalistov.

FC-IMAS-2019

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

– medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

– v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk – žiadame hráčov, aby si ruky vydezinfikovali poskytnutým dezinfekčným prostriedkom (prípadne vlastným dezinfekčným prostriedkom, ktorý používajú a majú ho pri sebe),

zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové! použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

osoba na to určená (v prípade FC IMAS je touto osobou tréner danej kategórie) uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a prípade ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR

– v súčasnom období je dôležitá najmä alergologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19,

Usmernenie vypracovali:
Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ
MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr., manažér zdravotnej starostlivosti SFZ
PaedDr. Štefan Tarkovič, technický riaditeľ SFZ”

 

Rozpis tréningového procesu nájdete v HARMONOGRAME.  Tréneri zároveň rozdelia danú kategóriu na skupiny, ktoré sa počas tréningového procesu v obmedzenom režime NESMÚ meniť! Taktiež žiadame rodičov, aby v prípade prejavu nákazy OKAMŽITE kontaktovali klub prostredníctvom sekretariátu alebo trénera. http://www.fcimas.sk/kontakty/  Vzhľadom na to, že sa opäť spúšťa tréningový proces, mesačné členské poplatky sa od mája vracajú opäť na plnú sumu. 

error

Nezabudni nás sledovať aj na